כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

תקנון הצטרפות ותנאי שימוש לשירותי מידע

השימוש בשירותים המפורטים להלן מותנה בהסכמת המשתמש לכל האמור להלן כל הנכתב להלן בלשון זכר או נקבה מופנה לשני המינים כאחד.
כל הנכתב בלשון יחיד מופנה גם לרבים ולהיפך כותרות הסעיפים הינם לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להם כל משמעות נוספת

הגדרות:
1. "החברה"- חברת אינטראקטיב שרותי בורסה בע"מ.
2. "השירותים"- שירותי שליחת הודעות למכשיר הסלולארי ו/או למחשב ו/או למכשיר תומך אחר של המשתמש באמצעות תוכנת ה-whatsapp. השירותים מורכבים מארבעה סוגי שירותים כדלקמן:
2.1. ניתוחים טכניים- עדכונים על נקודות קריטיות במתנדים וזיהוי תבניות טכניות.
2.2.  עדכונים חמים- עדכונים פונדמנטליים חמים מהשוק האמריקאי. העדכונים יכללו, בין היתר, פרסומי דוחות וחדשות חמות על החברות הגדולות בשוק האמריקאי.
2.3.  עדכוני תוכנה- עדכונים על חידושים, תוספות ועדכונים במערכות המסחר של אינטראקטיב ברוקרס ו/או של החברה.
2.4. תיקי משקיעים ודירוגים- עדכונים מתיקים של משקיעים מפורסמים ושינויים בדירוגים של חברות הדירוג הגדולות בארה"ב.
3. "משתמש" כל אדם ו/או גוף ו/או מי מטעמם אשר נרשם לשירותים ו/או עושה בהם שימוש.
4. "התוכן"- כל התוכן אשר יימסר למשתמשים, מכל סוג שהוא, במסגרת השירותים.

 

הרשמה לשירותים:
5. לצורך קבלת השירותים יידרש המשתמש להירשם לשירותים ולהצהיר כי הוא קרא ואישר את תנאי השימוש.
6. המשתמש יהיה ראשי להירשם לכל השירותים ו/או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו.
7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מספר המשתמשים בכל אחד מהשירותים המפורטים לעיל הינו מוגבל ויקבע על בסיס מקום פנוי. בהתאם לכך, לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ככל שלא תתקבל בקשתו להירשם לשירותים ו/או לחלקם.
8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה רשאית לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את מבנה, סוג ותוכן השירותים, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש. למשתמש לא תהא שום טענה ו/או תביעה או דרישה ביחס לשינויים אלו.
9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את השירותים ו/או את חלקם ו/או להסירו מרשימת המשתמשים מכל סיבה שהיא וללא כל הודעה מוקדמת ו/או צורך בהסכמת המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפסקת השירותים ו/או הסרתו מהרשימה.

 

זכויות החברה:
10. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות בתוכן וכל קניין רוחני אחר בקשר עם המידע שיימסר במסגרת השירותים, הינם בבעלות החברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה.
11. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.
12. המשתמש מתחייב שלא לעשות ולא להרשות לעשות במידע ו/או לשנות ו/או לסלף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמה של החברה כבעלת זכות היוצרים בו.
13. המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, בין שהוא מודפס כטקסט, כגרף או כדו"ח, ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
14. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מידע כאמור לעיל, מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

 

הגבלת אחריות החברה:
15. השירות והמידע אשר ניתן במסגרת השירותים, אינו מהווה המלצה למסחר בניירות ערך, אינו עולה כדי ייעוץ השקעות ואינו מהווה חלופה לייעוץ השקעות פרטני אשר מותאם אישית לצרכי המשתמש.:
16. החברה אינה תאגיד בעל רישיון לייעוץ/שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות. החברה ומי מטעמה עשויים להחזיק בניירות ערך או במכשירים פיננסיים אשר בהם יעסוק המידע שיוצג במסגרת השירותים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה בעניין זה.
17. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירותים.
18. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירותים. אין בכל האמור בתנאי שימוש אלה משום הצהרה של החברה ומי מטעמה, כי השירות המוצע על ידם, עונה לצרכיו של המשתמש ו/או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. התוכן נמסר לשימוש כמו שהוא (AS IS) ולא ניתן להתאימו לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. למשתמש לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, תדירותם, דיוקם או התאמתם לצרכי המשתמש.
19. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שנציגי החברה פועלים, ככל הניתן, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן שיימסר במסגרת השירותים, יתכן ותחול תקלה ו/או ליקוי במתן השירותים ו/או יחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידי המשתמש.
20. החברה ומי מטעמה אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאבדן, הפסד או נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אחר שנגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, ולבטח אינה מתחייבת לתוצאות והצלחה.
21. החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבידי החברה. משכך, החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.
22. החברה מדגישה: לפעילות בניירות ערך ונכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. התוכן הנמסר במסגרת השירותים אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים כלשהם. אין התוכן הנמסר במסגרת השירותים מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש, ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.

 

שירות ותשלומים
23. השירותים אינם כרוכים בתשלום. עם זאת, החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט לגבות תשלום בגין השירותים ו/או חלקם. ככל שתחליט החברה כאמור, היא תפנה למשתמש וזה יהיה רשאי להחליט האם להפסיק את השימוש בשירותים ו/או האם להמשיך את השימוש בשירותים בתשלום שיקבע ע"י החברה.
למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ככל שהחברה תחליט לגבות תשלום כאמור.

 

הוראות כלליות:
24. המשתמש מסכים ומצהיר כי ידוע לו כי הפרטים אשר ימסור במועד הרשמתו לשירותים ו/או העדכון של פרטים אלה (ככל שיימסר ע"י המשתמש), ישמרו במאגרי מידע ממוכנים ו/או אחרים של החברה ו/או מי מטעמה.
25. המשתמש מסכים ומצהיר כי ידוע לו שהמידע שימסור במועד הרשמתו ישמש את החברה ו/או מי מטעמה כמאגר דיוור ישיר ו/או לצורך משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לרבות מידע על שירותים ומוצרים המוצעים ע"י החברה ו/או מי מטעמה  ו/או ע"י צדדים שלישיים ועשויים לעניין את המשתמש. החברה תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש את המידע המפורט בסעיף זה, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, מסרון, הודעת whatsapp, פקס, דיוור ישיר לכתובתו של המשתמש, מערכת חיוג אוטומטי, או בכל דרך אחרת.
26. המשתמש יהיה רשאי בכל עת לבקש להסירו מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל מידע כלשהו מהחברה ומי מטעמה באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל:

[email protected]

27. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 . החברה שומרת לעצמה את -הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
28. מוסכם בזה כי הדין החל על ההתקשרות בין המשתמש ובין החברה הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין המשתמש ובין החברה וכל הנובע ממנה, תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

קראתי את התנאים המפורטים לעיל, ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

 

 

מעוניין להתחיל לסחור?