כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

כתיבת פרפר קול
Short butterfly put
שתי קניות אופציות קול מאותה סדרה מקוזזת ע"י מכירת אופציית קול עם מחיר סטריק גבוה

ומכירת אופציית קול עם מחיר סטריק נמוך.

(מחיר הסטריק הגבוה בותר של אופציית קול

(סטרייק של הקול האמצעי)

+

(מחיר אופציית הקול האמצעי)

-

(המחיר הנמוך ביותר של הסטרייק של אופציית הקול)
 

כמו מרג'ין התחלתי.