כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

חישוב בטחונות מסחר יומי בארה"ב


חישובי ביטחונות לני"ע בחשבונות בטחונות (מרג'ין) רגילים :

אנו מחשבים את הביטחונות עבור ני"ע שונים בחשבונות " Reg T".
חישובי ני"ע עבור חשבונות Reg T מתוארים מטה. לפרטים נוספים על חשבונות פורטפוליו, לחץ על " Portfolio Margin" בתפריט הימני.
אנו מיישמים את חישובי הביטחונות בחשבונות " Reg T" עבור ני"ע באופן הבא :
1.  בזמן המסחר
2. בזמן אמת לאורך כל יום המסחר
3.  בסופו של כל יום מסחר
4.  במהלך הלילה

 

חשוב לזכור כי חישובי הביטחונות שאנו מבצעים בחשבונות " Reg T"  ראשוניים מתבצעים בסוף יום המסחר ( בשעה 15:50 שעון ארה"ב ) כחלק מחשבון תזכורי החישוב המיוחד שלנו ( SMA ). אנו מבצעים את חישובי הביטחונות המופיעים מטה בזמן אמת ולכל אורך יום המסחר.

 כמו כן, לשם הבנת סגירת עסקאות ע"י IB ניתן להשתמש בחישובים הבאים :
5. כיצד לקבוע את מחיר המניה האחרון לפני שנתחיל בסגירת ההוראה?
6. כמה מניות חיסלנו ?

ניתן לעקוב אחר רוב הערכים הללו, המשמשים בחישובים המתוארים מטה בזמן אמת בחלון "החשבון" שבסביבת העבודה

 

 

 

1. חישובי בטחונות מבחינת זמן המסחר

בעת פתיחת פוזיציה חדשה אנו מיישמים :
• דרישת הון עצמי ראשוני מינימלית
• חישובי בטחונות ראשוניים מבחינת זמן
• בדיקת המינוף הקיים בעסקאות קיימות


דרישת ביטחונות מינימאלית ראשונית :

בכדי לבצע הוראה חדשה, אתה נדרש במינימום של 2000$ או ביטחונות בשווי זהה על ני"ע או סחורות. במידה ואינך עומד בדרישה ראשונית זו, לא תוכל לפתוח פוזיציה חדשה בחשבון ניירות הערך ב-  Reg T.

 

זמני חישוב הביטחונות הראשוניים:

עם הגשת בקשה לביצוע הוראה, נעשית בדיקה בזמן אמת של הכספים הנזילים בחשבונך.
ההוראה תבוצע במידה וישנו כסף נזיל בחשבונך וכי הסכום הוא גדול או שווה לאפס. במידה והסכום יהיה נמוך מאפס, הבקשה תידחה.
זמני בדיקת מינוף הוראה הן בזמן המסחר אנו בוחנים את המינוף בכניסה לפוזיציה חדשה. מגבלת המינוף היא דרישת ביטחונות המגבילה את הסיכון הכרוך בעסקאות גדולות. אנו מבצעים את החישוב הבא בכדי להבטיח כדי להבטיח שערך העסקאות הגולמי לא יעלה על פי 30 מערך הנזילות בניכוי שווי האופציות העתידיות.

 

 

2. חישובי ביטחונות בזמן המסחר (בזמן אמת)

לאורך יום המסחר, אנו מבצעים חישובים שונים לביטחונות החשבון שלך בזמן אמת ואלו החישובים לבטחונות בזמן המסחר:

 • בדיקת מינוף העסקאות
 • בדיקת מינוף המזומנים
 • חישובי ביטחונות יורדים
 • חישוב SMA בזמן אמת
 • ביטחונות מרווח רך

חישובים לבטחונות בזמן המסחר בזמן אמת :

חישובים לבטחונות בזמן המסחר בזמן אמת לני"ע מוצגים בתמונה מטה. מרווח הביטחונות משמש את דרישת ביטחונות התחזוקה שלנו ומופיע בעמוד שולי המוצר הספציפי. בחישובים להלן ניתן לראות את "עודפי הנזילות" המתייחסים לביטחונות על תחזוקת הון עודף.

בדיקת זמן אמת לשווי העסקאות בחשבון

יש אפשרות לבצע בדיקה בזמן אמת על המינוף בכדי להבטיח שהערך הגולמי לא יעלה על פי 50 מערך הנזילות בניכוי שווי האופציות העתידיות. מגבלת המינוף היא דרישת ביטחונות שמגבילה את הסיכון הכרוך בעסקאות גדולות. החישוב מוצג להלן :

בדיקת מינוף מזומנים בזמן אמת

בדיקת מינוף נוספת על המזומנים מתבצעת בכדי להבטיח שסך ה-FX  הוא לא יותר מפי 50 מערך הנזילות הנקי כפי שמוצג להלן :

 

חישובי ירידת ביטחונות :
אנו מפחיתים את שולי הביטחונות על מניות לבעלי חשבונות מרוכזים על היוון המניות המונפק של החברה ( SHO ). לבעלי חשבונות ני"ע רגילים, אלגוריתם זה מגדיל את דרישת הביטחונות עד ל-1% מה-SHO המפורסם כאשר ברירת המחדל שלו היא 100% ( במילים אחרות, האלגוריתם מקטין את כמות הכסף שניתנת להשאלה מול כיוון המניה עד לאפס ). כאשר ריכוזיות התיק עומדת על 5%, דרישת הביטחונות עולה ל-100%.

פוזיציות אג"ח גדולות יחסית עלולות לגרום לעלייה בדרישת הביטחונות. סקירת שולי האג"ח מתבצעת מעת לעת על מנת לשקול את הפדיונות והלונגים, כמו גם פרמטרים נוספים אחרים , שעשויים להשפיע על הנזילות שנותרה על אג"ח מסוים. ניתנים גם אג"ח פחות נזילות אבל בדרישת בטחונות גבוהה יותר.

SEM :
אנו מנזילים את חשבון המסחר כאשר דרישת הביטחונות יורדת מתחת לדרישה המינימלית. עם זאת, בכדי לאפשר ללקוח את היכולת לנהל את הסיכון לפני ההנזלה, אנו מחשבים את SEM (הבטחונות הנדרשים) במהלך יום המסחר. מתחילת יום המסחר, ועד 15 דקות לפני סגירתו, SEM מאפשר להגיע לדרשית בטחונות של עד 10% מערך הנזילות הנקי (Net Liq), נכון להיום. כאשר המרווח נסגר, נדרשים בביטחונות מלאים והחשבון חייב לעמוד על 100% מדרישת הביטחונות.

שעת פתיחת SEM האחרונה של החוזה היא :

כאשר השוק פתוח, שעת הפתיחה האחרונה במידה ונרשמה בבורסות מרובות, או בתחילת שעות ההנזלה, המבוססים על מסחר במטבע, סוג הנכס, בורסות ומוצר.

שעת סגירת המרווח הרך (Soft Edge) תהיה מבין הבאות , הקודמת שבהן :

15 דקות לפני שהשוק נסגר, שעת הסגירה הקרובה ביותר אם ורשומות בבורסות מרובות, או 15 דקות לפני תום שעות הפירוק או בהתחלת האכיפה של החשבון הרגיל.
במידה והחשבון יורד מתחת לבטחונות בהנדרשים בזמן מסחר, סגירת החשבון לא תתבצע באופן אוטומטי אלא אם וירדה מתחת ל-SEM. דבר זה מאפשר לבעל החשבון להיות בגירעון לפרק זמן קצר. SEM לא מוצר בסביבת העבודה של הסוחר. ברגע שהחשבון יורד מתחת ל-SEM  הלקוח נדרש בביטחונות מלאים. שים לב כי אנו שומרים על הזכות להגביל את SEM בכל יום נתון ועלולים להנזיל עסקאות בתקופות של תנודתיות גבוהה גם כאשר החשבון נמצא ב-SEM וזאת לפי החוק והתקנות הנדרשות בארה"ב.


3. SMA וחישובי סוף היום

SMA בזמן אמת

אנו בודקים את יתר החשבון על בסיס זמן אמת בחשבונות מיוחדים הקשורים לני"ע בחשבונות רגילים ובחשבונות מיוחדים המכונים SMA . אנו מחשבים את היתרה לחשבון הSMA לכל אורך יום המסחר, וכך אוכפים את דרישת הביטחונות הראשונית לסוף היום. לא תתאפשר משיכת מזומנים שעשויה להוביל ל-SMA  שלילי.

סוף יום ה-SMA:

בהתאם למה שתואר, אנו מחשבים את ה-SMA  בזמן אמת לאורך כל יום המסחר, אך אנו אוכפים את דרישת ביטחונות הראשוני ( בד"כ 50% על מניות או 100% על מניות לא נזילות ) בסוף יום המסחר. בכל שינוי פוזיציית המסחר שלך, אנו בודקים את יתרת ה-SMA בהתאם לסוף המסחר בארה"ב ( 17:15-20:50 ) כדי לוודא שהוא גדול או שווה לאפס.
אנו משתמשים בחישוב הבא בכד לבדוק את יתרת הSMA בזמן אמת וליישם את דרישת הביטחונות הראשונית לני"ע שניתן לרכוש בביטחונות. שים לב כי אנו משתמשים באותו חישוב לאורך כל יום המסחר. בחישוב הראשוני, מתווספות הוראות מכירה ומופחתות הוראות הקניה, והן מבוססות על דרישת הביטחונות הראשוניים בהתאם לתקנות ארה"ב.


חוקי ה-SMA

ה-SMA  מחושב בהתאם לכללים הבאים :

 • פיקדונות המזומנים נזקפים ל-SMA
 • משיכות המזומנים יחויבו מה- SMA
 • דיבידנדים נזקפים לטובת SMA
 • עסקאות הסוחרים מבוססות על בסיס חוזה ליום
 • הרווח הוא ההפסד הגולמיים נזקפים לטובת ה- SMA
 • עמלות ומסים יחויבו מה- SMA
 • כל העסקאות מתפרסמות בתיק הלקוח בסוף יום המסחר, אם תיק הביטחונות עולה, היתרה מחויבת ב- SMA וכן במידה והיא פוחתת. המחיר הנוכחי של נכס הבסיס משמש בחישובים הללו. התמורה בעת מכירת אופציה נזקפת ל- SMA
 • פרמיות עבור אופציות שנרכשו יחויבו ב- SMA
 • המעבר ל- SMA הוא כתוצאה מהסוחרים, הוא השינוי ביעילות ההון העצמי בניכוי הביטחונות.
 • העברות אוניברסליות מיוחסות באותו האופן כמו בהפקדת מזומנים.
 • הערכה בשוק : במידה והגישה לביטחונות החשבון הרגיל גבוהים מה- SMA אז מוגדר כי ה- SMA שווה לחשבון הרגיל. שים לב שהמאזן לא יקטן בשל תנועות השוק.
 • עסקאות מטבע אינן משפיעות על ה- SMA
 • עמלות כמו ביטול, דמי נתוני שוק וכו' אינן משפיעות על ה- SMA
 • פעולות ומטלות מדווחים  למנהל האשראי כאשר אנו מדווחים מהמסלקות, והם יטופלו כעסקאות באותו היום. לדוגמא, קיבלנו הודעת EA בסוף השבוע, יום המסחר המצוין בעסקאות אלה הוא שישי אך ההתייחסות אליהן מבחינת הסליקה תהיה כאילו התבצעו ביום שני לצרכי SMA על ידי מנהל האשראי. שינוי הבקשה לא ישנה את ה- SMA והעברות DVP  יטופלו כעסקאות DVP.

4. חישובי ביטחונות לילה

למניות יש דרישת ביטחונות נוספת במידה והוחזקו במשך הלילה. לדרישת הביטחונות ללילה על מניות, לחץ על כרטיסיית המניות לעיל.


5. כיצד לקבוע את מחיר המניה האחרון לפני שאנו מבצעים הנזלה ?

השתמשו בסדרת החישובים הבאים בכדי לקבוע את מחיר המניה האחרון של הוראה מסוימת לפני סגירת הפוזיציה. שימו לב שחישובים אלו חלים רק על פוזיציות של מניות בודדות.

6. כמה מניות אנחנו מנזילים?

כמו שהוצג בעמוד חישוב הביטחונות, אנחנו מחשבים את כמות הנזילות העודפת ( עודף מרווח ) בחשבון השולי שלך בזמן אמת. במידה ויתרת עודפי הנזילות שלך נמוכה מאפס, אנו נסגור את הפוזיציות בחשבונך בכדי להביא לאיזון עודפי הנזילות לפחות עד אפס.
ניתן להשתמש בחישוב הבא בכדי לקבוע כמה מניות יסגרו בכדי להחזיר את החשבון לאיזון. שים לב כי חישוב זה חל על מניות בלבד.