כניסה לחשבון פתח חשבון
powered byהכללים הבאים חלים על חשבונות Reg T"" וחשבון פורטפוליו. אגרות החוב חייבות להיות משולמות במזומן. FINRA ו-NYSE הטילו כללים להגבלת המסחר על משקיעים קטנים. לקוחות שארגונים אלו מסווגים כסוחרים יומיים קטנים, כפופים למגבלות מסחר יומי על ני"ע בארה"ב.

אגח חברה 

דרישת הביטחונות עבור אגרות החוב הקונצרניות נקבע ע"י שימוש ב-(VAR (Value At Risk בשיטה 3:

  • רמת ההשקעה
  • רשימת רמת הספקולטיביות של NYSE
  • רמת זבל הנסחרת בNYSE

המחיר התיאורטי של כל אג"ח מחושב לפי טווח של שיעור הקיזוז עד לעקומת התשואה הרווחית. התוצאה בחישוב שכזה מתוארת באיור הבא :

 

 

כאשר שיעור הקיזוז עולה, מחיר האג"ח יורד. העלייה בגרף מעידה על קמירות הקשר של האג"ח.

ה-VAR הוא המקרה הגרוע ביותר במצב של הפסד על מחיר האג"ח בטווח של שינויי ריבית בסיסיים. טווחי הסריקה מפורטים בטבלה מטה :
תחת חישובי ה-VAR אגרות חוב המכילות שיבוץ ( call / put ) למספר אפשרויות נתונים לבחינת הרחבה או הפחתה של שיעור הריבית בתקופות תנודתיות, המשמשות לחישוב המחיר התיאורטי של האג"ח כ-15% מהערך שלו. לפי כל תרחיש שינוי התנודתיות, עקומת מחיר תיאורטית מחושבת בטווח שיעור הקיזוז ועד לעקומת תשואת הרווח.
VAR על אג"ח עם אופציות גלומות נלקח בחשבון כמקרה הגרוע ביותר בטווח סריקת הריביות, המותאם לכל אחד מתרחישי התנודתיות השונים, כלפי מעלה ומטה.
דרישת הביטחונות הרגולטורית המינימלית היא כ-10% משווי השוק החל על האג"ח בדירוג ההשקעה. שיעור רגולציה הגבוה מ-20% משווי השוק ו-7% מהערך הנקוב חל על הקבוצה שאינה להשקעה ברשימת אגרות החוב ב-NYSE.

דרישת הביטחונות עבור NYSE ספקולטיביות ו-NYSE זבל הן כדלקמן :

דרישת ביטחונות על אגח מיוחדות :
IB  עשויה להפחית את שווי הביטחונות על ני"ע עבור בשל מגוון סיבות וביניהם :
שווי שוק או גודל נמוכים
נזילות נמוכה בפריימריז או בשוק המשני
מערובות במכרזים או בפעולות חברה אחרות
שינויים בביטחונות מחושבים בד"כ עבור ביטחונות ספציפיים. יחד עם זאת, במקרים מדאיגים לגבי כדאיות או נזילות החברה, הפחתת הביטחונות תחול על כל ניירות הערך שהונפקו על ידי החברה או קשורים אליה לרבות: אג"ח, נגזרים, תעודות פיקדון וכו'.
בנוסף, תוכל לעיין בדיונים על אלגוריתמים מיוחדים לניהול סיכונים כמו לדוגמא : פוזיציות גדול ואלגוריתמים ליחסי הפוזיציות שיכולים להשפיע על שיעור הביטחונות הנדרש ועשוי להשתנות בין חשבונות.