כניסה לחשבון פתח חשבון

תקנון חדר מסחר עצמאי לארה"ב

תקנון הצטרפות לחדר המסחר ולשירותים הניתנים באתר:


השימוש בשירותים הניתנים באתר זה מותנים בהסכמת המשתמש לכל האמור להלן:
הגדרות
1. "האתר" – אתר חברת בי טריידר בע"מ )להלן: "החברה"(, אשר בו מצוי מידע רב ומקצועי, הן
באשר לניתוח טכני, הן באשר לשירותי איתות והן באשר לחדר מסחר אינטרנטי.
2. "משתמש" - כל אדם ו/או גוף אשר יוצר קשר עם האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם ו/או
משתמש במידע המצוי באתר ו/או מקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים מהחברה.
3. "השירות הניתן באתר" – שירותי הנחיה ומידע הניתנים במסגרת שירות האיתותים והאנליזה.
זכויות החברה
4. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות בתוכן וכל קניין רוחני
אחר בקשר עם המידע המצוי באתר, הינם בבעלות החברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג
שהוא בתוכן זה.
5. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי, לצרכי
הדרכה ולימוד בלבד.
6. המשתמש מתחייב שלא לעשות ולא להרשות לעשות במידע ו/או לשנות ו/או לסלף ו/או כל פעולה
העלולה לפגוע במידע, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמה של החברה כבעלת זכות היוצרים בו.
7. המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או
כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, בין שהוא מודפס כטקסט,
כגרף או כדו"ח, ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מידע כאמור
לעיל, מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.
הגבלת אחריות החברה
8. השירות והמידע אשר ניתן באתר החברה, אינו מהווה המלצה למסחר בניירות ערך, אינו עולה כדי
ייעוץ השקעות ואינו מהווה חלופה לייעוץ השקעות פרטני אשר מותאם אישית לצרכי המשתמש.
9. החברה אינה תאגיד בעל רישיון לייעוץ/שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות. החברה ומי מטעמה
עשויים להחזיק בניירות ערך או במכשירים פיננסיים אשר בהם יעסוק המידע המצוי באתר. 

10. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שנציגי החברה פועלים, ככל הניתן, להבטחת

מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן המצוי באתר, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות
ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית
נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידי המשתמש.
11. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי
ידוע לו כי החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם
למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות המנוי באתר.
12. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור
בתקנון זה משום הצהרה של החברה ומי מטעמה, כי השירות המוצע על ידם, עונה לצרכיו של
המשתמש ו/או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש.
13. החברה ומי מטעמה אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים,
לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאבדן, הפסד או נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אחר
שנגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, ולבטח אינה מתחייבת לתוצאות והצלחה.
14. החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות
האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. משכך, החברה
ומי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי
במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג' כלשהו
כתוצאה מחדירה כזו.
51. החברה מדגישה: לפעילות בניירות ערך ונכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת.
התוכן המוצע באתר אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של ניירות
ערך או נכסים פיננסיים כלשהם.
16. אין התוכן באתר זה מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש,
ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש
הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
שירות ותשלומים
17. תמורת השימוש בשירותי החברה, לא יחויב המשתמש בתשלום חודשי )להלן: "התשלום(
18. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כנגד החברה ומי מטעמה, באשר להפסקת
זכות השימוש בשירותים המנויים באתר. הוראות כלליות
19. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר, וכן בכל מידע
שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש באתר, במקרים הבאים:
א. לצורך שיפור השירות, המידע והתכנים המוצאים באתר.
ב. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש
והמוצאים על ידי החברה ומי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה, החברה תהיה
רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
 כתובת מגוריו של המשתמש או כתובת אחרת;
 כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
 הודעה בתא הקולי של המשתמש ו/או מסרונים למכשיר הסלולארי של המשתמש;
 אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהחברה ומי מטעמה, יוכל לפנות בכל
עת להנהלת החברה בכתובת הדואר האלקטרוני info@betrader.co.il, והחברה
תסירו מרשימת התפוצה;
 החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין
ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. החברה שומרת לעצמה את
הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
21. המשתמש מאשר ומסכים מפורשות כי מכתבי תודה ו/או הערכה אשר ישלח המשתמש לאתר, אם
באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, יפורסמו )ככל שיהא ברצון החברה לעשות כן(,
ככתבם וכלשונם במקום ובאופן, על פי שיקול דעתה ובחירתה של החברה.
21. מוסכם בזה כי הדין החל על ההתקשרות בין המשתמש ובין החברה הוא הדין הישראלי בלבד,
וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין המשתמש ובין החברה וכל הנובע
ממנה, תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
קראתי את התנאים המפורטים לעיל, ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

הטבות עמלות למסחר בארה"ב דרך הברוקר אינטראקטיב ברוקרס

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר