כניסה לחשבון פתח חשבון

הבהרות במסגרת גילוי נאות:

 

BeTrader וחברות בקבוצת DBM עליה נמנית BeTrader, עוסקות במישרין ובעקיפין, בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמן, ניהול קרנות נאמנות,שיווק קופות גמל ובפעילות שיווק בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה;


BeTrader פועלת כ"משווק השקעות" (ולא כיועץ השקעות), במסגרת פעילותה עוסקת, בין היתר, בשיווק השקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים (להלן ביחד: "נכסים פיננסיים") של גופים המשתייכים לקבוצת DBM, ולפיכך עשויה להיות זיקה בין BeTrader  לבין הגופים שהינם הבעלים של הנכסים הפיננסיים שישווקו על ידה ללקוחותיה, ו BeTrader עשויה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסיים הנרכשים לחשבון הלקוח. BeTrader רשאית להעדיף נכסים פיננסיים אשר ל BeTrader יש זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר ל BeTrader אין זיקה אליהם.


כקבוע בחוק הייעוץ ובהתאם לתנאים המנויים בו, BeTrader תהיה רשאית, במסגרת עיסוקה בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי העניין, להעדיף נכס פיננסי שיש לה זיקה אליו על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליו. מובהר בזאת כי האמור לעיל יחול ביחס ללקוח רק במידה ו BeTrader תשווק לו נכס פיננסי או תעמיד לו שירותי ניהול תיקים, דבר שאינו מוסדר על פי ההסכם.


כל מידע שמועבר על ידי מי מעובדי BeTrader לרבות עובד שירות לקוחות/סוכן/משווק/מרצה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ואינו מהווה המלצה.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר